Skip to content

Klachtenreglement

Met betrekking tot haar dienstverlening verklaart Solid Sense, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer F.A.M. van den Bichelaer, dat het volgende klachtenreglement van toepassing is:

Definitie: een klacht is de melding van iedere uiting van onvrede door of namens een belanghebbende inzake de dienstverlening van Solid Sense, welke niet na een enkele toelichting of onmiddellijke correctie wordt verholpen.

De klacht kan zowel schriftelijk als mondeling bij Solid Sense worden ingediend. De klacht kan zowel betrekking hebben op adviseurs van Solid Sense als op gedragingen en/ of uitlatingen die gedaan zijn door derden die in opdracht van Solid Sense werkzaamheden ten behoeve van cliënten van Solid Sense hebben verricht.

De klager ontvangt een schriftelijke bevestiging van de ingediende klacht binnen twee weken na de datum van de melding. In deze bevestiging is minimaal opgenomen: de datum waarop de gedragingen en / of uitlatingen waarop de klacht betrekking heeft/ hebben plaatsgevonden, evenals een korte omschrijving van de feiten waarop de klacht betrekking heeft.

De behandeling van de klacht geschiedt door een persoon die niet bij de gedraging en / of uitlatingen waarop de klacht betrekking heeft betrokken is geweest. Zowel de klager als diegene op wie de klacht betrekking heeft wordt in de gelegenheid gesteld om gehoord te worden. In beide gevallen wordt van deze gelegenheid een schriftelijk verslag opgemaakt. Dit verslag wordt zowel aan de klager als diegene waarop de klacht betrekking heeft toegezonden.

De klacht wordt binnen een periode van 4 weken na indiening afgehandeld. De klager wordt schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht evenals van de eventuele verdere maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn of zullen worden. De terugkoppeling vindt plaats binnen een periode van 6 weken na indiening van de klacht.

Het staat de klager vrij een klacht in te dienen bij beroepsorganisatie OVAL, wanneer de klacht naar mening van de klager onvoldoende is afgehandeld. Daarna staat de beroepsmogelijkheid bij de burgerlijk rechter open.

Solid Sense draagt zorg voor een registratie van het aantal bij haar ingediende klachten, de aard van de ingediende klachten, evenals van de naar aanleiding van de ingediende klachten getroffen maatregelen. De maatregelen worden besproken met relevant betrokkenen in de vaste overleggremia en periodiek getoetst door zowel de directeur-eigenaar als door de beroepsorganisaties waar Solid Sense bij aangesloten is (NOBCO, NOLOC en OVAL).

Dienstverlener verklaart dat hij de verklaring naar waarheid heeft ingevuld.

Opgemaakt te Den Haag, 1 oktober 2019
Frank van den Bichelaer