Skip to content

Algemene voorwaarden

Definities

 1. Solid Sense B.V. : het bedrijf, aangesloten als lid bij OVAL, dat dienstverlening op het terrein van vitaliteit, activering en loopbaan aanbiedt.
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft tot de in artikel 2 van deze algemene voorwaarden genoemde diensten.
 3. Opdracht: de schriftelijk overeengekomen werkzaamheden tussen Solid Sense B.V. en de opdrachtgever.
 4. Cliënt: de natuurlijke persoon aan wie de dienstverlening van Solid Sense wordt geleverd.

Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Solid Sense B.V..
 2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten met consumenten en niet-consumenten.

Overeenkomst van opdracht

 1. Een opdracht dient akkoord te worden bevonden door de opdrachtgever.
 2. De overeenkomst komt tot stand en vangt aan zodra mondelinge of schriftelijke overeenkomst is bereikt. 3. Bij geschillen over de uitvoering van werkzaamheden is een overeenkomst van opdracht leidend.

Geheimhouding en exclusiviteit

 1. De opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door de opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.
 2. Cliënten en/of opdrachtgevers zijn verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
 3. Informatie geldt als vertrouwelijk als op de vertrouwelijkheid wordt gewezen en wanneer dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 4. Bij oneigenlijk gebruik van de verstrekte informatie en faciliteiten zoals bedoeld in dit artikel brengt Solid Sense B.V. de geleden schade bij de opdrachtgever in rekening.

Kostenvergoeding

 1. Solid Sense B.V. geeft vooraf, ondubbelzinnig, inzicht in de kosten die in rekening wordt gebracht voor de opdracht.
 2. Meerwerk en bijzondere onkosten worden op basis van nacalculatie gefactureerd.
 3. Bij vertraging van de opdracht door toedoen van de opdrachtgever kunnen extra kosten, zonder mededeling, in rekening worden gebracht.
 4. Facturering vindt plaats na akkoord voorstel en vooraf aqn de training/workshop.
 5. Solid Sense B.V. behoudt zich het recht voor om tarieven te wijzigen zonder nadere berichtgeving. Deze wijzigingen hebben nimmer invloed op reeds overeengekomen opdrachtverlening, tenzij dit nadrukkelijk is overeengekomen.
 6. Elk jaar vindt er een prijsindexatie plaats op onze diensten van minimaal 2,5% die u van ons afneemt.
 7. Afwijkende prijsafspraken worden vastgelegd in een raamovereenkomst.

Gebruikmaking faciliteiten

 1. De faciliteiten, informatie en diensten van Solid Sense B.V. staan de cliënt uitsluitend ten dienste voor persoonlijk gebruik in verband met het eigen traject in het kader van vitaliteit, activering en/of loopbaan.
 2. Het staat cliënten en/of opdrachtgevers niet vrij de faciliteiten, informatie en diensten van Solid Sense B.V. te gebruiken voor commerciële doeleinden, voor publicatie of voor welk ander gebruik ook, anders dan overeengekomen met Solid Sense.

Aansprakelijkheid
Solid Sense B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Solid Sense B.V. is uitgegaan van de door de opdrachtgever en/of cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Einde dienstverlening
Solid Sense B.V. behoudt zich het recht voor de dienstverlening vroegtijdig te beëindigen indien:

 1. Het vertrouwen tussen de opdrachtgever en Solid Sense B.V. dusdanig geschaad is dat voortzetting van de opdracht redelijkerwijs niet kan worden gevergd.
 2. De cliënt de begeleiding dusdanig frustreert dat er feitelijk geen sprake meer is van effectieve begeleiding.
 3. De kosten verbonden aan de opdracht niet worden voldaan door de opdrachtgever.
 4. Door overmacht zoals bedoeld in artikel 10 van deze voorwaarden. Alvorens hiertoe over te gaan zal Solid Sense B.V. de opdrachtgever schriftelijk waarschuwen.

Annulering

 1. Tot 4 weken voor aanvang van een training/workshop kan een training/workshop kosteloos geannuleerd worden. Daarna vindt een compensatie plaats van 50% van het factuurbedrag. Bij annulering 5 werkdagen voor aanvang van de training/workshop, zal het gehele factuurbedrag gefactureerd worden.
 2. Mocht de coachingsafspraak noodgedwongen afgezegd worden, dan kan dat tot uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak. Wij zijn helaas genoodzaakt om afspraken die minder dan 24 uur van tevoren worden gecanceld in rekening te brengen. De werkgever wordt hierover geïnformeerd.

Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Solid Sense B.V. zijn toe te rekenen.
 2. Solid Sense B.V. heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Solid Sense met de uitvoering van de opdracht is begonnen.
 3. Tijdens de duur van de overmacht situatie worden de verplichtingen van Solid Sense B.V. opgeschort.
 4. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Solid Sense B.V. niet mogelijk is, langer duurt dan acht weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Januari 2021, Den Haag